Accueil/Home

Glory (2016)

(Slava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateurs : Kristina Grozeva et Petar Valchanov

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

 Stefan Denolyubov

Tzanko Petrov

Margita Gosheva

Julia Staykova

Ana Bratoeva

Ani

Stanislav Ganchev

Misho

Mira Iskarova

Galya

Milko Lazarov

Kiril Kolev

Ivan Savov

Kanchev

Tanya Shahova

Pepa

Deyan Statulov

Ivan

Decho Taralezhkov

Krasi

Kitodar Todorov

Valeri

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)